Asociatia Mioritics

Achiziția de servicii realizarea materiale informative – kituri educaționale

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII DE REALIZARE MATERIALE INFORMATIVE – KITURI EDUCAȚIONALEcod CPV 37524100-8 JOCURI EDUCAȚIONALE , CPV 39162100 6 MATERIAL PEDAGOGIC

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractate.
Denumirea autorităţii contractante:
ASOCIAȚIA MIORITICS, cu sediul în Constanța, Strada Cuza Vodă Nr.13, inregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor cu numărul 41/14.05.2004 , CIF 16533930
E-mail:luminita@schubz.ro
Persoana de contact Luminița Tănasie
Responsabil legal :Mihai Ionuț Dragomir

2. Obiectul contractului
Achiziția de servicii după cum urmează:
Servicii realizarea materiale informative – kituri educaționalecod CPV 37524100-8Jocuri educaționale, CPV 39162100 6 Material pedagogic
Valoarea estimată a achiziției: 46218.49 LEI + TVA

3.Termenul de depunere a ofertei: 17.01.2024 ora 11:00

4. Adresa la care trebuie transmise ofertele: pe e-mail la adresa luminita@schubz.ro

5. Limba in care trebuie redactate ofertele: română

6. Procedura de atribuire a contractului: achiziție directă, conform articolului 7, alineatele (5) și (7) din Legea 98/2018.

7. Informatii suplimentare privind contractul – Caietul de sarcini este prezentat în continuarea prezentului anunț
Alte informații se vor obține pe e-mail, ca urmare a unei solicitări din partea ofertantului

8. Vizualizarea și analizarea ofertelor: are loc în ziua de17.01.2024 ,ora 12:00 la sucursala autorității contractante, Rașnov, Strada I.L.Caagiale nr. 7

9.Condiții de participare
Capacitatea de exercitare a activității profesionale ;
Ofertanții trebuie să fie persoane juridice având capacitatea necesară pentru îndeplinirea contractului.
Pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activității profesionale, ofertanții vor prezenta documente edificatoare care sa dovedească forma de înregistrare ca persoana juridică și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țară în care ofertantul este stabilit.
Ofertantii vor depune copia documentelor constitutive, din care sa rezulte ca sunt abilitați să furnizeze serviciile ce fac obiectul contractului

10. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie de servicii realizarea materiale informatve este prețul cel mai scăzut.

Caiet de sarcini _ servicii realizare materiale informative_kituri educationale

Anunt participare atribuirea servicii _realizare kituri educatonale

Comments are closed.

Folosim cookies, vezi Politică de confidențialitate | Contact | Achiziții