Asociatia Mioritics

Procedură anulată – Achiziție de servici de editare și tipărire manual de educație

Procedură anulată

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU Achiziție de servici de editare și tipărire manual de educație REVIZUIT PRIN PĂDURILE ROMÂNIEI – COD CPV 79823000-9 – SERVICII DE TIPĂRIRE ȘI LIVRARE 79822500-7 – SERVICII DE PROIECTARE GRAFICĂ 22462000-6 – MATERIALE PUBLICITARE 79970000-4 – SERVICII DE EDITARE

 

  1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractate.

ASOCIAȚIA MIORITICS, cu sediul în Constanța, Strada Cuza Vodă Nr.13, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor cu numărul 41/14.05.2004 , CIF 16533930

E-mail:luminita@schubz.ro

Persoana de contact Luminița Tănasie

Responsabil legal :Mihai Ionuț Dragomir

  1. Obiectul contractului

Achiziția de servicii după cum urmează:

Servicii de editare și tipărire manual de educație revizuit „Prin Pădurile României” cod CPV 79823000-9 – Servicii de tipărire şi de livrare 79822500-7 – Servicii de proiectare grafică 22462000-6 – Materiale publicitare 79970000-4 – Servicii de editare

Valoarea estimată a achiziției: 33 714,29 lei + TVA

3.Termenul de depunere a ofertei: 14 .02..2024 ora 16.00

  1. Adresa la care trebuie transmise ofertele: pe e-mail la adresa luminita@schubz.ro
  2. Limba in care trebuie redactate ofertele: română
  3. Procedura de atribuire a contractului: achiziție directă, conform articolului 7, alineatele (5) și (7) din Legea 98/2016.
  4. Informatii suplimentare privind contractul – Caietul de sarcini este prezentat în continuarea prezentului anunț. Alte informații se vor obține pe e-mail, ca urmare a unei solicitări din partea ofertantului
  5. Vizualizarea și analizarea ofertelor: are loc în ziua de 14.02.2024, ora 17:00 la sucursala autorității contractante, Rașnov, Strada I.L.Caragiale nr. 7

9.Condiții de participare

Capacitatea de exercitare a activității profesionale ;

Ofertanții trebuie să fie persoane juridice având capacitatea necesară pentru îndeplinirea contractului.

Pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activității profesionale, ofertanții vor prezenta documente edificatoare care sa dovedească forma de înregistrare ca persoana juridică și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țară în care ofertantul este stabilit.

Ofertantii vor depune copia documentelor constitutive, din care sa rezulte ca sunt abilitați să furnizeze serviciile ce fac obiectul contractului

 10. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii realizarea materiale informative este  prețul cel mai scăzut.

Caiet de sarcini _ servicii tiparire Manual Paduri

Anunt participare atribuirea servicii _tiparire manual

Comments are closed.

Folosim cookies, vezi Politică de confidențialitate | Contact | Achiziții